Özgörev (Misyon)

Makine Mühendisliği Bölümü; Ulusal ve uluslararası kuruluşların her kademesinde başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilen, mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip, ulusal değerlere saygılı makine mühendisleri yetiştirmeyi görev edinmiştir.

 

Özülkü (Vizyon)

Üniversitemizin “Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmak” vizyonunu sağlamak için bölümün vizyonu

–   Makine Mühendisliği alanında uluslararası düzeyde bilgi üreten,

–  Uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan eğitim sistemi ile iyi Makine Mühendislerini yetiştiren,

– Bilgi üretimi ve araştırma çalışmaları ile ülkenin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi hedeflerine önemli katkılar sağlayan,

– Toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına önemli katkılar sağlayan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Makine Mühendisliği Bölümü olmaktır.

BRANŞLAR

Enerji

Sanayide, konutlarda ve ulaşımda ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi termik ve hidrolik santraller vasıtasıyla temin edilmektedir. Nükleer santrallerin kurulması için de ülkemizde yıllardan beri büyük çabalar sarf edilmektedir. Elektrik enerjisi kaynakları; hidrolik, linyit (kömür), doğal gaz, jeotermal, rüzgar, solar ve nükleer enerji şeklinde özetlenebilir. Artan dünya nüfusu karşısında, enerji sistemleri geleceğin en önemli sanayi kollarından biri olacaktır.

Konstrüksiyon ve İmalat

Mühendislik, matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalar ve tecrübe, uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri bilimsel ve mesleki etikler çerçevesinde  kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslektir.

Makina Mühendisliği, hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz hareketli parçaların ve makinaların tasarım ve üretimi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Modern makina mühendisliği, mekanik ve malzemenin temel konularını içermektedir, fakat büyük oranda karmaşık bilgisayar destekli tasarım, modelleme ve analizi de ihtiva etmektedir. Makina mühendisi, bu işleri geçerli, verimli, güvenli, ekonomik, çevreye ve etik değerlere saygılı  bir şekilde tasarlamaktan ve yapmaktan sorumlu bir kişidir.

Makina Mühendisliği eğitimi, bilimsel ve matematiksel temellerin ışığında, güvenli, çevre dostu ve maliyeti düşük sistemlerin tasarımının yaratılmasının öğretilmesini içermektedir. Bundan dolayı ürünlerin tasarım ve imalatı Makina Mühendisliğinde önemli bir yer tutmaktadır.

 

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalının amacı, öğrenciye deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi, makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi, yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma becerisi, mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi  modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırmaktır.

Makine Teorisi ve Dinamiği

Makina Teorisi ve Dinamiği AnaBilim Dalı; makina alet ve cihazların, akılcı, bilimsel esaslara göre tasarlanıp imal edilebilmeleri için gerekli olan fiziksel ve matematiksel modellerin geliştirilerek kuramsal analiz ve sentez yöntemlerinin kurulması esasına dayanmaktadır. Makina Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı, Makina Mühendisliğinin en  geniş  alan  yelpazesini  yapısına almıştır. Bu bağlamda, Mekanizma Tekniği,  Makina  Dinamiği,  Mekanik Titreşimler, Otomatik Kontrol, Otomasyon Teknolojisi, Akustik ve Gürültü, Biyomekanik, Robotlar ve Robot Teknolojisi, Ölçme Sistem ve Teknolojisi, Yapay  Zeka,  Mekatronik, Erken  Uyarıcı Dinamik  Bakım, Savunma  Sanayii,  Taşıt  Tekniği, Tekstil  Makinaları,  Tarım  Makinaları, Makina Teorisi Eğitimi, İnsan-Makina Sistemleri, Teknoloji  Tarihi ve Tasarım  Felsefesi  gibi  geniş bir mühendislik kültürü gerektiren bir yelpazesi vardır.

Mekanik

Mekanik, üzerinde kuvvetler bulunan cisimlerin hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. İnsan yaşantısında geçmişte olduğu kadar bugün de önemini korumaktadır. Rijit cisimler mekaniği, şekil değiştiren cisimler mekaniği ve akışkanlar mekaniği olmak üzere üç ana bölümde incelenir.

Termodinamik

Enerji bilimi olarak ifade edilen Termodinamik kelime anlamı olarak ısı ve güç kelimelerinden oluşmaktadır. Anlamından anlaşılacağı gibi çalışma alanları ısı ve güç üzerinedir. Bir işyerinden bir fabrikaya, bir evden bir binaya ve bir klimadan uzay mekiğine kadar her yerde ve alanda termodinamik işin içine girmektedir. Kısaca evdeki buzdolabı ve klimadan, uzay araçlarına, nükleer santralara, uçaklara kadar birçok alan termodinamik bilim dalının çalışma alanına girer.

Otomotiv

Lisans Dersleri ve İçerikleri