İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2010`da  kurulmuştur. Bölümümüz, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, normal ve ikinci öğretimde toplam 97 öğrenci kontenjanı ile eğitime başlamıştır. Bölüme kayıt yaptıran öğrencilerimiz zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de almak sureti ile mezun olabilmek için 240 AKTS’yi toplamak zorundadırlar. Normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında dersler ve istenilen mezuniyet kredileri aynıdır. İsteyen öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık alabilirler. Öğrenim süresi hazırlık süresi hariç dört yıl olan İnşaat Mühendisliği bölümünden öğrenciler, “İnşaat Mühendisi ” ünvanı ile mezun olmakta ve İnşaat Mühendisliği Lisans diploması almaktadırlar.

 İnşaat Mühendisliğinin İlgi Alanları

Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin, incelenmesi ve imalatı İnşaat Mühendisliğinin ilgi alanlarına giren en önemli konulardır.

İnşaat Mühendisliğinin Çalışma Alanları

Oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan inşaat mühendisleri, Ulaştırma, Enerji, Şehircilik ve Çevre bakanlıkları, İl Özel idareleri, Yapı Denetim Merkezleri, Belediyeler, Proje Bürolarında ve İnşaat Firmalarında iş bulabilmektedirler.

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Vizyonu

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, çağdaş bilgilerle donanımlı, milli ve evrensel kültüre sahip, İnşaat Mühendisi yetiştiren, bir bölüm olmaktır.

BRANŞLAR

Geoteknik

Geoteknik, genellikle zemin ve kaya ile ilgili problemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bina, tünel, gömülü borular, köprü ve baraj gibi birçok yapının, zemin özellikleri göz önüne alınarak, zemin ortam üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesiyle ilgilenir.

Hidrolik

Hidrolik, akışkanların özellikle suyun mekanik hareketlerini inceleyen uygulamalı bir bilim dalıdır. İki başlık altında incelenir. Bunlardan birincisi hareketli akışkanları, özellikle bu akışkanların sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjiyi konu alan hidrodinamik, ikincisi ise kapalı hacimlerdeki durgun akışkanları konu alan hidrostatik’tir. Hidroliğin başlıca ilgi alanları; barajlar, köprüler, su kanalları, su arıtma tesisleri, limanlar, kıyı yapıları, içme suyu, kanalizasyon işleri, yeraltı suları, pompalama ve sulama işlemleri, nehir aşınmaları ve drenaj çalışmalarıdır.

Mekanik

Mekanik, kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını inceleyen bilim dalıdır. Birçok mühendislik dallarının temelini oluşturur. Bilimin son yüzyıllardaki ilerlemesinde başlıca güç olmuştur. Mekanik kendi içinde rijit cisimler mekaniği, şekil değiştiren cisimler mekaniği ve akışkanlar mekaniği olmak üzere üç ana başlığa ayrılır.

Ulaştırma

Ulaştırma anabilim dalı, kara ulaştırma sistemlerinin planlama, tasarım, yapım-bakım-onarım ve işletim süreçlerinde kullanılan teorik ve uygulamaya yönelik teknikleri, temel bilim ve mühendislik bilgilerini de kullanarak anlamayı ve bu sistemlerin çeşitli teknolojik özelliklerini tanıtmayı; ayrıca, ulaştırma sistemlerinin giderek artan çevreyle olan etkileşimleri nedeniyle, sürdürülebilir ulaştırmanın önemine vurgu yapmayı amaçlamaktadır.

Yapı

Yapı anabilim dalı; yapılarda kullanılan malzemeler ve bunların özelliklerinin incelenmesi, yapılara etkiyen yüklerin belirlenmesi, yapısal analizler için yapı modellerinin oluşturulması, bunların betonarme ve çelik kesit hesaplarının yapılması, bina maliyetinin hesaplanması ve iş güvenliği gibi konularla ilgilenmektedir. Başlıca uzmanlık alanları; betonarme yapılar, çelik yapılar, ahşap yapılar, yapı statiği ve yapı dinamiğidir.

Yapı Malzemeleri

Yapı malzemeleri anabilim dalı, çeşitli yapılarda kullanılan malzemelerin özellikleri ile ilgilenir. Bir yapının kaliteli ve uzun ömürlü olabilmesi için projesinin, işçiliğinin ve kullanılan malzemenin üstün olması gerekir. Temel amaç; malzemeyi özelliklerine göre en uygun yerde kullanmak ve malzemede ekonomiyi mukavemetle beraber sağlamaktır.

Lisans Dersleri ve İçerikleri